Algemene voorwaarden carport centre Europe

Artikel 1. Toepasselijkheid:

 • Elke rechtsbetrekking tussen ons en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. met dien verstande dat waar sprake is van een onderverdeling van een artikellid in sub 1 en sub 2, sub 1 van toepassing is ten aanzien van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en sub 2 op overige wederpartijen.
 • Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd zijn voor ons slechts verbindend indien en voor zover wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.
 • Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 • Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.
 • Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.

Artikel 2. Aanbiedingen:

 • Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de eventueel verstrekte gegevens, tekeningen, bestekken enz.
 • Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt.
 • Tekeningen, bestekken en andere bescheiden, behorende bij een aanbieding of betrekking hebbende op opdracht of koopovereenkomst. zijn en blijven ons eigendom en de intellectuele eigendomsrechten hierop blijven bij ons berusten; zij mogen behoudens onze voorafgaande
  schriftelijke toestemming, niet worden openbaar gemaakt. gekopieerd, gebruikt, geheel of gedeeltelijk nagebootst of aan derden worden afgegeven. Evenmin mogen gedeelten van de getoonde techniek worden gebruikt ter verbetering van eigen producten. De wederpartij is aansprakelijk voor schade in de dit onderdeel omschreven verbod. De hierboven genoemde bescheiden moeten op ons eerste verzoek worden teruggegeven.

Artikel 3. Overeenkomsten:

 • Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarding/bevestiging van een opdracht onzerzijds dan wel vanaf het tijdstip waarop door ons met de uitvoering van de opdracht een begin is gemaakt.
 • Orders door vertegenwoordigers en andere tussenpersonen en/of wederverkopers aangenomen gelden eerst als door ons aangenomen zodra zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 • Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 • Bij schriftelijke bevestiging van een order door ons geldt de inhoud van de orderbevestiging als de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 4. Annuleringen:

 • Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder de voorwaarde dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt gelijk aan 20% van het bedrag van de opdracht.

Artikel 5. Prijzen:

 • De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle na dato van onze aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de bestelling te voorzien.
 • Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.
 • De prijs is inclusief omzetbelasting wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en exclusief omzetbelasting in geval het overige wederpartijen betreft.

Artikel 6. Montage:

 • Alle inrichtingen en/of voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren zaken en/of de juiste werking van de zaken in gemonteerde staat, zijn voor rekening en risico van de wederpartij en vallen buiten onze verantwoordelijkheid, behoudens indien de uitvoering van de bedoelde inrichtingen door of vanwege ons wordt verricht volgens door of vanwege ons verstrekte gegevens en/lof vervaardigde tekeningen. Afgezien van de deze laatst vermelde uitzondering is de wederpartij tegenover ons volledig verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van voorgenoemde inrichtingen en/of voorzieningen.
 • Tenzij anders overeengekomen zorgt de wederpartij voor eigen rekening en risico dat – de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor transport; – de op de bouwplaats nodige afsluitbare droge opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere zaken aanwezig zijn; – de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting, enz. daaronder begrepen) te onzer beschikking zijn; – alle noodzakelijke veiligheid en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd; – geschikte behuizing en/of door de arbeidswet geëiste voorzieningen voor ons personeel aanwezig zijn; – bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden zaken op de juiste plaats aanwezig zijn;
 • Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, wordt een zodanige verlenging van de montagetijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
 • Kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 7. (Af)levering/Oplevering:

 • 1-a
  • Indien een (af)lever-montage tijd is overeengekomen, is deze gebaseerd op de tijdige (af)levering van de voor de uitvoering van het werk door ons bestelde en te bestellen materialen.
  • Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de (af)!ever-/montagetijd zodanig verlengd als onder alle omstandigheden in aanmerking genomen,
   redelijk is.
  • Wij zijn gehouden de overeengekomen (af)lever-/montagetijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch voor de (af)levering/montage van zaken, die niet in de overeengekomen termijn zijn (af)geleverd/gemonteerd, hebben wij het recht op een naleveringstermijn van 14 dagen, ingaande daags nadat
   wij van de wederpartij een schriftelijke aanmaning tot (af)levering/montage hebben ontvangen.
 • 2-.a.
  • Tenzij in de door partijen ondertekende overeenkomst of in een door ons ondertekende opdrachtbevestiging anders is vermeld, geldt geen (af)levertijd.
  • Indien een (af)lever-/montagetijd is overeengekomen, is deze gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige (af)levering van de voor de uitvoering van het werk door ons bestelde en te bestellen materialen.
  • Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de (af)lever-/montagetijd zodanig verlengd als onder alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
 • Overschrijding van de (af)lever-montagetijd – tenzij ten gevolge van opzet of grove schuld van ons en/of van onze ondergeschikten – geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, niet nakoming van enige jegens ons aangegane verplichting en/of annulering van de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd, noch op het al dan niet met rechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
 • Het tijdstip, waarop door ons de uitvoering van het werk dient te worden aangevangen, begint eerst nadat wij van de wederpartij en/of derden alle door ons voor de uitvoering benodigde gegevens, tekeningen en ontheffingen zijn verkregen en de plaats waar door ons het werk moet worden uitgevoerd in zodanige staat is, dat ongehinderd met de uitvoering van het werk kan worden aangevangen en de wederpartij ook overigens tot dat moment aan haar eventuele verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
 • Wanneer de zaken na het verstrijken van de (af)levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening risico.
 • Tenzij anders overeengekomen geschiedt door onze schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij dat het werk voltooid is, ofwel door het feitelijk in gebruik nemen van het werk door of namens de wederpartij.
 • Wij zijn gerechtigd om (af) te leveren in gedeelten, welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de betalingsvoorwaarden zoals bepaald in art. 15 van deze voorwaarden zijn op deze facturen van toepassing.

Artikel 8. Uitvoering:

 • Door ons zal het werk zoveel mogelijk overeenkomstig de eventueel toepasselijke bepalingen van bestek, tekeningen, staat van aanwijzingen en voorschriften worden uitgevoerd. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat, om welke reden ook, het werk slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, zijn wij gerechtigd de door ons noodzakelijk geachte wijzigingen in de uitvoering aan te brengen en zullen wij de wederpartij daarover terstond informeren.

Artikel 9. Meer-en minderwerk:

 • In geval van aangenomen werk zijn wij gerechtigd meerwerk in rekening te brengen.
 • Als meerwerk wordt aangemerkt hetgeen wij ofwel op verzoek of last van de wederpartij ofwel op last van derden of ingevolge toepasselijke voorschriften boven de in de aannemingsovereenkomst, bestek of staat van aanwijzingen vastgestelde of uit tekeningen blijkende hoeveelheden
  en/of soorten materialen hebben verwerkt dan wel boven de daarin omschreven werkzaamheden hebben gepresteerd.
 • Het in artikel 1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Minderwerk zal uitsluitend dan op de aanneemsom in rekening worden gebracht indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 10. Transport:

 • Voor zover niet anders is overeengekomen, bepalen wij de transportmiddelen en de transportwegen, zonder ervoor verantwoordelijk te zijn dat de snelste en de goedkoopste mogelijkheid wordt gekozen.
 • Tenzij anders overeengekomen, worden de vervoerkosten aan de weder partij in rekening gebracht.
 • Zaken reizen altijd voor risico van de wederpartij.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud:

 • De eigendom van de door ons aan de wederpartij geleverde zaken, waaronder mede te verstaan aangevoerde materialen, al dan niet voorbewerkt, en onderdelen, blijft aan ons tot voldoening door de wederpartij van de tegenprestatie ter zake de door ons krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of ter zake de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vordering wegens tekort schieten en de nakoming van nakoming van zodanige overeenkomst.
 • Ingeval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de wederpartij verkrijgen wij het mede-eigendomsrecht van de nieuw ontstane zaak (zaken), c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door ons geleverde (oorspronkelijke) zaken
 • Indien de wederpartij de door ons geleverde zaken vervreemdt. draagt zij ons reeds nu de rechten over die zij tegenover haar eigen afnemers heeft of zal krijgen, zulks met alle daaraan verbonden rechten en/of zekerheden. Wij kunnen verlangen dat de wederpartij de overdracht aan haar afnemers meedeelt en ons alle inlichtingen en gegevens verstrekt die nodig zijn voorde effectuering van onze rechten.
 • In geval de wederpartij enige uit een overeenkomst met betrekking tot uit te voeren werk of verkochte zaken jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen.
 • Indien wij een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de overeenkomst (en) ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd ons recht tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest.

Artikel 12. Reclame:

 • Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden binnen 14 dagen na ontvangst der zaken of verrichting van de diensten, zulks tenzij door de wet een langere termijn voor het indienen van reclames wordt gesteld. De wederpartij, die het geleverde niet binnen 14 dagen na ontvangst dan wel binnen een eventueel door de wet gestelde termijn, behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht wordt geacht de levering of verrichting akkoord te hebben bevonden
 • Eventuele reclames moeten geschieden, binnen 14 dagen na ontvangst der zaken of de verrichting van de diensten. De wederpartij, die het geleverde niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht wordt geacht de levering of verrichting akkoord te hebben bevonden.
 • Van een onjuistheid in de door ons uitgevoerde werkzaamheden kan nimmer sprake zijn indien en voor zover wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden af worden genomen, indien de zaken zich nog bevinden in de toestand waarin zij zijn (af)geleverd/opgeleverd. In geval van twijfel zal de wederpartij hebben te bewijzen dat dit het geval is.
 • Retourneren van het geleverde kan slechts geschieden na ons voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden
 • Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden, kunnen wij ter onzer keuze de zaken waarop de reclame betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding.
 • Een reclame schort de betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 13. Garantie:

 • Wij garanderen (af)opgeleverde zaken, behoudens het bepaalde in de onderdelen B tot en met D van dit artikel gedurende de tijd van 6 maanden na factuurdatum, in dier voege, dat wij alle zaken waaraan gedurende die termijn een hinderlijk gebrek mocht ontstaan ofwel kosteloos zullen herstellen ofwel door andere zullen vervangen ofwel de koopprijs daarvan terug zullen betalen, zulks ter onzer keuze.
 • Op de door ons geleverde zaken, wordt voor zover ze zijn betrokken van derden, door ons niet meer garantie gegeven dan aan ons door onze leverancier wordt gegeven.
 • Tenzij anders is overeengekomen, wordt geen garantie gegeven op alle geleverde zaken die op het moment nalevering (in hoofdzaak) niet nieuw waren.
 • De garantiebepalingen zijn niet van toepassing ten aanzien van gebreken, welke het gevolg zijn van chemische, mechanische of thermische oorzaken, zure regen en/of andere omstandigheden van atmosferische aard.
 • Indien wij ter voldoening van onze garantieverplichtingen zaken vervangen of wel de koopprijs daarvoor terug te betalen, worden de betreffende zaken ons eigendom.
 • Onze garantieverplichtingen vervallen in de volgende gevallen onmiddellijk: 1. indien de wederpartij gedurende de garantietermijn zonder onze voorafgaande toestemming reparaties of vervangingen verricht of laat verrichten. 2. indien de wederpartij niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet.

Artikel 14. Garantie:

 • Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt ten deze verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.
 • Onder “niet-toerekenbare niet-nakoming” wordt in ieder geval begrepen: Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmogelijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerbonden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door onze leveranciers, waardoor wij verplichtingen jegens de wederpartij niet(meer) kunnen nakomen.
 • Indien zich in de situatie van niet-toerekenbare niet-nakoming voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.
 • Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, is gebleken.
 • Wij hebben het recht ons ook nlet op niet-toerekenbare niet-nakoming te beroepen indien de omstandigheid die niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 15. Aansprakelijkheid:

 • Behoudens door de wederpartij te bewijzen opzet of grove schuld van ons of onze ondergeschikten, zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en, hetzij direct of indirect, die het gevolg zouden kunnen zijn van het gebruik dan wel de ongeschiktheid van het door ons geleverde.
 • De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade ten gevolgen van verlies, diefstal, brand of beschadiging van onze zaken, gereedschappen en materialen, zodra deze zich op het werk bevinden, één en ander voor zover niet te wijten aan onze grove schuld of ernstige nalatigheid.
 1.  

Artikel 16. Vrijwaring:

 1. De wederpartij dient ons te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid welke op ons jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot door ons geleverde zaken of door ons geleverde diensten.
 2. Inzake van zaken die wij in verband met de uitvoering van de overeenkomst onder ons hebben, is de wederpartij verplicht ons volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade welke direct met die zaken in verband kan worden gebracht.

Artikel 17. Zekerheidstelling, kredietwaardigheid:

 1. Bij elke overeenkomst door en met ons aangegaan geldt als ontbindende voorwaarde de onvoldoende kredietwaardigheid van onze wederpartij, ook als gedeeltelijke levering heeft plaatsgehad.
 2. De wederpartij is verplicht om op ons eerste verzoek daartoe te onzen genoegen zekerheid te stellen dat zij zowel aan haar betalings- als aan andere verplichtingen voldoen. Wij zijn gerechtigd onze leveringsplichten op te schorten totdat deze zekerheid is gesteld. De te stellen zekerheden kunnen bestaan uitstorting van contante gelden, verlenen van bankgarantie, cessie, pandgeving, hypotheekverlening, eigendomsoverdracht of borgtocht. 

Artikel 18. Betaling:

 • Betaling van onze facturen dient binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden.
 • Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto – contant- bij levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen dertig dagen na factuurdatum.
 • Betalingen dienen te geschieden te onzen kantoren of op een door ons aan te wijzen rekening.
 • Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
 • Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.
 • De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van dertig dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

Artikel 19. Kredietbeperking, rente:

 • Indien in een langere kredietgeving dan 8 dagen, (Art.18, lid A.1.), dan wel 30 dagen, (Art.18, lid A.2..), wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum.
 • Deze rente bedraagt een percentage gelijk aan 1% boven het promessedisconto van de Nederlandsche Bank. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Artikel 20. Kosten:

 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke wij moeten maken in verband met niet-nakoming of tekortkoming van de wederpartij zijn voor rekening van de wederpartij.
 • In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 75,00 bedragen.

Artikel 21. Toepasselijk recht:

 • Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn. De toepasselijkheid van de Eenvormige Wetten betreffende de internationale koop van roerende lichamelijke zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22. Bevoegd rechter:

 • Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen, wanneer behorende tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.